Styret for Velledalen Naturbarnehage SA 2019/2020

Styret består av to representantar frå stiftingslaga, to foreldrerepresentantar og ein representant frå dei tilsette. Styret vert vald på årsmøtet i barnehagen. Årsmøte vert halde kvart år i utgangen av april.

Styreleiar:             Lidvar-Andre Nilsen (frå stiftingslaga)

Nestleiar:              Andrea Tenden Erstad(frå foreldra)

Styremedlem:       Lars Even Hatlemark (frå stiftingslaga)

Styremedlem:       Henriette Slettvold (frå foreldra)

Styremedlem:       Marianne Strømme (frå SU- ansatt representant)

Varamedlemmar frå stiftingslaga:

1. vara:                   Anita Kjersheim

2.vara:                    Ann-Helen Hole

Varamedlemmar frå foreldra:

1. vara:                  Frank Hole

2. vara:                  Tor Magne Josefsen

Varamedlemmar frå SU (ansatt representantar):

1. vara:                   Ragnhild Strømme