Tryggleik og mestring med BAVRO-intro

Våren 2023 gjennomførte Rambøll en grundig analyse av Bravo Intro for å kartlegge konsekvensane og utbyttet av språkleiken. 232 tilsette i skular og barnehagar deltok i ei spørjeundrsøking og det vart utført 15 djupneintervju.

Resultata viser høg tilfredsheit med Bravo Intro i arbeidet med å styrke ord- og omgrepsforståing til barna og med å skape tryggleik og meistringsfølelse. Dei fleste som brukar Bravo Intro er nøgde med verktyet og opplever det som nyttig. 

 Les meir frå undersøkinga, sjå bliete og film frå barnehagen i linken under.

intempo.mykajabi.com/e/BAh7BjoWZW1haWxfZGVsaXZlcnlfaWRsKwj1dPhJAwA%3D--eb019759a6f622e95856350060ac78f084e842e0?skip_click_tracking=true